Gedeputeerde Staten van Noord-Holland mochten in 2019 een natuurvergunning verlenen aan Circuit Park Zandvoort. Met die vergunning zijn onder andere werkzaamheden uitgevoerd voor de Formule 1 Dutch Grand Prix. De vergunning leidt niet tot meer stikstof, concludeert de rechtbank. De verleende vergunning blijft in stand en de rechtbank wijst de bezwaren van de verschillende natuurorganisaties af. Dat oordeelde de rechtbank Noord-Holland dinsdag in de zaak die al langer speelt.

Verschillende natuurorganisaties maakten bezwaar tegen de verleende vergunning, waaronder Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. en Stichting Duinbehoud. Volgens de natuurorganisaties leiden het gebruik van het circuitterrein en de werkzaamheden tot een toename van de neerslag van stikstof, de zogenoemde stikstofdepositie. Bovendien is het volgens de natuurorganisatie niet mogelijk om het in de vergunning opgenomen emissieplafond te controleren. Daardoor bestaat het risico dat dit plafond wordt overschreden. Dit heeft volgens hen negatieve gevolgen voor het Natura2000-gebied ‘Kennemerland-Zuid’.

De rechtbank heeft nu vastgesteld dat in de oude situatie het circuitterrein het hele jaar gebruikt mocht worden voor auto- en motorsportactiviteiten en andere grote evenementen, waaronder de Formule 1. In de verleende vergunning is het gebruik van het circuitterrein beperkt tot een aantal dagen. Ook is in de vergunning een emissieplafond opgenomen; dit was in de oude situatie niet het geval.

De rechtbank komt daarom tot de conclusie dat de stikstofdepositie en emissie door de verleende vergunning altijd minder zal zijn dan in de oude situatie was toegestaan. Omdat de verleende vergunning niet leidt tot meer stikstofdepositie, is het uitgesloten dat het gebruik en het uitvoeren van werkzaamheden op het circuitterrein significante gevolgen heeft voor het nabijgelegen Natura2000-gebied, oordeelt de rechtbank. Ook de andere argumenten die de natuurorganisaties naar voren hebben gebracht, zijn voor de rechtbank geen aanleiding om de vergunning te vernietigen.